İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUK
-İşe iade davası,
-Kıdem Tazminatı alacağı,
-İhbar tazminatı alacağı,
-Fazla mesai alacağı,
-Yıllık izin, Bayram tatili alacağı,
-Hizmet tespiti,

TİCARET HUKUKU
-Şirket nev'i değişiklikleri
-Şirket kuruluşu,
-Ticari nitelikteki alacak davaları,
-Sözleşmelerin hazırlanması,
-Danışmanlık hizmeti

İCRA İFLAS HUKUKU
-Lehte veya aleyhte icra takiplerinin yürütülmesi,
-icra takiplerine ilişkin davaların takibi,
-İhalenin feshine ilişkin davaların takibi,

AİLE HUKUKU
-Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
-Maddi manevi talepli tazminat davaları,
-Velayet davaları,
-Miras davaları,

GAYRİMENKUL HUKUKU
-Tapu iptali ve tescili davaları,
-Kira tespit davaları,
-Kira alacağı davaları,
-Ecrimisil davaları,
-Kira sözleşmelerinin hazırlanması,
-Şufa ve ortaklığın giderilmesi,

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU
- Fikri ve Sınai Haklara ilişkin her türlü danışmanlık hizmetleri.
- Marka ve Paten'in Hükümsüzlüğüne ilişkin davalar.
- Faydalı Modelin Hükümsüzlüğüne ilişkin davaları.
- Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin Tazminat Davaları.
- Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin Sözleşmelerin hazırlanması.
- Firmalara , eğitim hizmetlerinin verilmesi.
- Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin her türlü Savcılık işlemlerinin yürütülmesi.
- Eser tescil süreçlerinin yürütülmesi.
- FSEK kapsamına giren Davalar.
- Fikri Hakların Uluslararası düzlemde korunmaları.

BİLİŞİM HUKUKU
-İnternet suçları,
-Bilgisayar suçları,
-Alan adı uyuşmazlıkların çözümü.